Ennek az adatkezelési tájékoztatónak az a célja, hogy azok számára, akik az Épületszigetelők, Tetőfedők, Bádogosok és Ácsok Magyarországi Szövetsége (a továbbiakban: ÉMSZ) által megrendezésre kerülő rendezvényeken részt kívánnak venni, vagy részt vesznek, előzetes tájékoztatást nyújtson arról, hogy az ÉMSZ milyen személyes adatokat milyen célból kezel, valamint felvilágosítást adjon az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb fontos információkról.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató az Épületszigetelők, Tetőfedők, Bádogosok és Ácsok Magyarországi Szövetsége honlapján (www.emsz.hu) folyamatosan elérhető.

Az adatkezelő adatai

Az adatkezelő az a személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

A személyes adatok kezelője: az Épületszigetelők, Tetőfedők, Bádogosok és Ácsok Magyarországi Szövetsége.

Cím: 1149 Budapest, Pillangó u. 16-20.

Telefon: +36- (30) 542 2604

E-mail: emsz@emsz.hu

Honlap: www.emsz.hu

Milyen személyes adatot kezel az ÉMSZ?

Személyes adatok közvetlenül Öntől, jogi személy tagjainktól, közvetlenül a tagi kapcsolattartóktól, vagy más nyilvános forrásokból (így cégnyilvántartásból) származhatnak. Az ilyen személyes adatok az alábbi kategóriákba sorolhatók:

 • Személyazonosító adatok, így a név; lakcím
 • Kapcsolattartási adatok, így cím, e-mail cím és telefonszám; választott kommunikációs csatornák
 • Tevékenységre vonatkozó adatok, titulus és munkakör
 • Kamarai azonosító
 • Tagsági adatok, így belépés időpontja, fizetési kötelezettség teljesítése, esetleges egyesületi pozíciók
 • Banki adatok, így bankszámlaszám, adószám, fizetési / számlázási adatok
 • Kommunikációs adatok, így az e-mail-ek tartalma, levelek, szerződések tartalma és egyéb üzleti dokumentumok

Az adatkezelés jogalapja

Különböző jogalapokra támaszkodunk az Ön személyes adatai kezelése érdekében:

 • Szerződés: Ha Ön magánszemély tagunk, az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja rendszerint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja (így a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos jogok teljesítése vagy gyakorlása). A személyes adatok megadása önkéntes, de adatok megadása hiányában lehetséges, hogy nem leszünk képesek Önnel a tagsági jogviszony létrehozására vagy az Önnel való kapcsolattartásra.
 • Hozzájárulás: Egyes esetekben hozzájárulást kérhetünk az adatkezeléshez (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján), így a rendezvényekkel, hírlevelekkel és tájékoztatásokkal kapcsolatos kommunikációhoz. Az érintett hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 • Jogos érdek: az adatkezelés az ÉMSZ azon jogos érdekén is alapul, hogy az elősegítse az Önök és az ÉMSZ közötti folyamatos kapcsolattartást (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján). .

Az adatkezelés céljai, kezelt adatok köre és azok esetleges továbbítása

Adatkezelés célja

Kezelt adatok köre

Az adat szolgáltatásának jellege

Adattovábbítás

Az ÉMSZ által nyújtott szolgáltatások biztosítása, kapcsolattartás, szerződéskötés, részvételi díj befizetése, számla kiállítása, követelések érvényesítése.

Vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, levelezési cím, telefonszám, kamarai azonosító, számlázási cím, bankszámlaszám Az adatok megadása a szerződéskötés előfeltétele, az adatokat a szerződés megkötése és a szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok érvényesítése miatt meg kell adni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintett nem tud szerződést kötni az ÉMSZ-szel és nem tudja igénybe venni az ÉMSZ szolgáltatásait. Azon érintettek adatai, akik kamarai kreditpont szerzésre jogosultak és ezért vesznek részt a rendezvénye(ke)n, ezen adatok a Magyar Építész Kamara/Magyar Mérnök Kamara, valamint ezek területileg illetékes szervei számára továbbításra kerülhetnek.
Hírlevél, reklám, rendszeres értesítések küldése. Vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, levelezési cím, telefonszám Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem illetve nem minden csatornán jut el a hirdetés az érintetthez.
Nyereményjáték szervezése, a nyeremények nyertesek részére történő eljuttatása. Vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, levelezési cím, telefonszám, szállítási cím. Az adatszolgáltatás elmaradása miatt az érintett nem tud részt venni a nyereményjátékon, nem tudja őt az ÉMSZ értesíteni a nyereményjátékkal kapcsolatban vagy a nyertes nyereményét nem tudja átvenni.

A nyeremények kiszállítása érdekében adattovábbítás a szállító részére.

Regisztráció és az érintett azonosítása, a rendezvényre jelentkező személyekkel való kapcsolattartás, ennek keretében a rendezvénnyel kapcsolatos információk átadása, továbbá a rendezvény helyszínére történő beléptetés (azonosítás), valamint a résztvevők várható létszámának felmérése. Vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, levelezési cím, telefonszám. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem, illetve nem minden csatornán jut el az információ az érintetthez.

Azon érintettek adatai, akik ehhez határozottan és kifejezetten hozzájárulnak, az adott rendezvény társszervezői részére továbbításra kerülhetnek.


Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelést az ÉMSZ az adatkezelés fent leírt céljának megvalósulásához szükséges ideig és a polgári jogi igények érvényesítésére rendelkezésre álló ideig illetve az adatok törléséig, kötelező adatkezelés esetén a törvényben meghatározott ideig folytatja.

Adatfeldolgozó

Az ÉMSZ a honlapja fenntartásához és kezeléséhez, valamint ügyviteli feladatai ellátásához az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Adatok megismerésére jogosultak köre

Az Ön adataihoz az ÉMSZ-n belül az Elnökség tagjai, valamint az ÉMSZ alkalmazásában álló munkavállalók férnek hozzá.

AZ ÉMSZ-n kívül a tagok és kapcsolattartóik személyes adatait harmadik felek számára a következő okok esetén továbbíthatjuk:

 • Egyes harmadik személyek részére: Az ÉMSZ támogatói, bankok és külső tanácsadók részére továbbíthatjuk az Önre vonatkozó személyes adatokat különösen a kifizetések adminisztrálásához és kifizetéshez, az Önnel és harmadik személlyel történő kommunikációhoz, és a hivatalos megkeresésekre és a jogi követelésekre történő válaszadás, illetve az ezeknek történő megfelelés céljából.
 • Szolgáltatók: AZ ÉMSZ, belső eljárásának támogatása érdekében, harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat használ. Az adott rendszer, illetve szolgáltatás céljából és az ÉMSZ, és a szolgáltató között létrejött megfelelő szerződés alapján, az ilyen szolgáltatók számára hozzáférhetők lehetnek a személyes adatok. Így az Ön adatai a könyvelési szolgáltatásokat nyújtó Tudor Kft. (Cím: 1037 Budapest, Jablonka út 18.) részére kerülhetnek átadásra.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és érvényesítésük

A személyes adatok kezelésére, illetve felhasználásra vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét. Ön továbbá érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik:

 1. Hozzáférés joga: Önnek joga van megtudni, hogy rendelkezünk-e Önről személyes adatokkal vagy sem, és ha igen, akkor Ön felvilágosítást kérhet az Önre vonatkozó személyes adatokról. Többek között az olyan kérdésekre is kötelezettségünk válaszolni, hogy miért kezelünk valamely személyes adatot, hogy milyen adatokkal rendelkezünk, és hogy kinek adtunk hozzáférést az adatokhoz. Ez azonban nem egy abszolút jog, és más személyek érdekei korlátozhatják e hozzáférési jogokat.
 2. A helyesbítéshez való jog: Kérésre kötelezettségünk kijavítani a pontatlan személyes adatokat, vagy ki kell egészítenünk a hiányos személyes adatokat.
 3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Meghatározott esetekben az Ön kérésére a személyes adatokat kötelesek vagyunk törölni.
 4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Meghatározott esetekben az Ön kérésére a személyes adatok felhasználását kötelesek vagyunk korlátozni. Ilyenkor az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatjuk fel.
 5. Az adathordozhatósághoz való jog: Ön meghatározott feltételek esetén jogosult arra, hogy személyes adatait, melyekhez hozzáféréssel rendelkezünk, egy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában megkapja, és ezt követően Ön jogosult arra, hogy az ilyen adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ebben Önt meggátolnánk.
 6. A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy nem kezelhetjük tovább az Ön személyes adatait. Amennyiben Önt megilleti a tiltakozáshoz való jog és ezen jog gyakorlása alapos, az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább a tiltakozást érintő célokból. E jog gyakorlása nem jár költségekkel. Ez a jog nem illeti meg Önt, amennyiben a személyes adatai kezelése szerződéskötést megelőző lépések megtétele, vagy már megkötött szerződés (így a velünk fennálló tagsági viszony) teljesítése érdekében szükséges.
 7. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a személyes adatok kezeléséről szóló Európai Uniós rendeletet.

A felügyeleti hatóság elérhetőségei az alábbiak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410

e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap cím: http://naih.hu

Az adatkezelés irányelvei

Az ÉMSZ a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A személyes adatait az ÉMSZ bizalmasan kezeli és felelősséget vállal azért, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak teljes mértékben megfelel. Az ÉMSZ minden tekintetben betartja az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit.

Az ÉMSZ fenntartja a jogot, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben vagy a joggyakorlatban bekövetkező változások esetén a jelen adatkezelési tájékoztatóban közölt információkat előzetes bejelentés nélkül ezen változásoknak megfelelően módosítsa. A személyes adatai valódiságáért az érintett felel, valótlan adatokból eredő károkért az ÉMSZ nem vállal felelősséget.

Az ÉMSZ jogosult jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az adatkezelési tájékoztató módosításának esetén az ÉMSZ a www.emsz.hu honlapon történő közzététele útján értesíti az érintettet. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Utoljára frissítve: 2024. május 10.