ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÜLETSZIGETELŐK, TETŐFEDŐK, BÁDOGOSOK ÉS ÁCSOK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE TAGSÁGA és TAGI KAPCSOLATTARTÓK számára

 

Ez az adatkezelési tájékoztató az Épületszigetelők, Tetőfedők, Bádogosok és Ácsok Magyarországi Szövetsége (továbbiakban ÉMSZ) természetes személy tagjai személyes adatai és a tagi kapcsolattartók személyes adatai kezelésével kapcsolatos feltételeket mutatja be részletesen.

 

Ki az adatkezelő és kire terjed ki az adatkezelés?

Ez az adatkezelési tájékoztató az Épületszigetelők, Tetőfedők, Bádogosok és Ácsok Magyarországi Szövetsége (ÉMSZ), 1101 Budapest, Albertirsai út 10. magánszemély tagjaira, továbbá a tagok magánszemély kapcsolattartóira, vezető tisztségviselőire terjed ki. A kapcsolattartókra vonatkozó adatokat „személyes adatok”-nak nevezzük. Az ÉMSZ a tagok személyes adatainak felelős adatkezelőjeként jár el.

 

Miért kezeljük tagjaink személyes adatait?

Tagjainkkal kapcsolatosan kizárólag olyan információkat kezelünk, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Ön a szövetségi tagságból eredő jogait gyakorolhassa, illetőleg kötelezettségeit teljesíthesse, továbbá azért, hogy Önnel, illetve az Ön munkáltatójával (mint tagunkkal) kapcsolatot tartsunk, melynek célja a tagsági viszonyunk előmozdítása és figyelemmel kísérése. Jellemzően az Ön nevére, pozíciójára és kapcsolattartási adataira, így email címekre, telefonszámra vonatkozó adatokat kezelünk Önről és nem fogunk olyan adatokat rögzíteni, vagy más módon megtartani Önről, amelyek „különleges adatnak” tekinthetők. Kizárólag olyan adatokat használunk fel Önnel kapcsolatban és olyan célból, amelyek az Önnel, Ön munkáltatójával fennálló tagsági viszonyunk tekintetében szokásosnak tekinthetők, így a rendszeres kapcsolattartás a szövetség által szervezett programokkal és eseményekkel, egyéb iparági hírekkel kapcsolatosan, ideértve a tájékoztatást, valamint bizonyos eseményekre történő meghívást, vagy az ÉMSZ-re vonatkozó általános tájékoztatást.

 

Milyen személyes adatot kezel az ÉMSZ?

Személyes adatok közvetlenül Öntől, jogi személy tagjainktól, közvetlenül a tagi kapcsolattartóktól, vagy más nyilvános forrásokból (így cégnyilvántartásból) származhatnak. Az ilyen személyes adatok az alábbi kategóriákba sorolhatók:

 • Személyazonosító adatok, így a név; lakcím
 • Kapcsolattartási adatok, így cím, e-mail cím és telefonszám; választott kommunikációs csatornák
 • Tevékenységre vonatkozó adatok, titulus és munkakör
 • Kamarai azonosító
 • Tagsági adatok, így belépés időpontja, fizetési kötelezettség teljesítése, esetleges szövetségi pozíciók
 • Banki adatok, így bankszámlaszám, adószám, fizetési / számlázási adatok
 • Kommunikációs adatok, így az e-mail-ek tartalma, levelek, szerződések tartalma és egyéb üzleti dokumentumok

Amikor arra kérjük, hogy adjon meg személyes adatokat, bizonyos adatokat kötelezőnek vagy szükségesnek jelölünk meg, hiszen ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy Önnek szolgáltatást nyújthassunk. Amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg nekünk ezeket az adatokat, lehetséges, hogy nem tudjuk tagként felvenni, vagy nem tudunk biztosítani Önnek egyes, a szövetség által nyújtott szolgáltatásokat.

 

Milyen jogalapon kezeljük a személyes adatokat?

Különböző jogalapokra támaszkodunk az Ön személyes adatai kezelése érdekében:

 • Szerződés: Ha Ön magánszemély tagunk, az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja rendszerint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja (így a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos jogok teljesítése vagy gyakorlása). A személyes adatok megadása önkéntes, de adatok megadása hiányában lehetséges, hogy nem leszünk képesek Önnel a tagsági jogviszony létrehozására vagy az Önnel való kapcsolattartásra.
 • Jogos érdek: az adatkezelés az ÉMSZ azon jogos érdekén is alapul, hogy az elősegítse az Önök és az ÉMSZ közötti folyamatos kapcsolattartást az Önök (az Ön munkáltatója) és az ÉMSZ között fennálló tagsági viszony előmozdítása és figyelemmel kísérése érdekében (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján).
 • Hozzájárulás: Egyes esetekben hozzájárulást kérhetünk az adatkezeléshez (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján), így hírlevelekkel és tájékoztatásokkal kapcsolatos kommunikációhoz.
 • Jogi kötelezettség: adózási, számviteli okokból vagy hatósági, vagy bírósági megkeresés alapján kötelező lehet az Ön adatainak kezelése (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) és (e) pontja alapján).

A személyes adatok megadásával Ön szavatol azért, hogy az Ön által megadott kapcsolattartó személy személyes adatai rendelkezésre bocsátásához engedéllyel rendelkezik; a kapcsolattartó személyt tájékoztatta a jelen tájékoztató tartalmáról; és Ön naprakészen tartja és frissíti a megadott kapcsolattartói adatokat.

 

AZ ÉMSZ jogos érdeke a személyes adatok kezelésével kapcsolatban

Jogos érdekek

Jogos érdek teszt

Tagsági jogviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek teljesítése

ÉMSZ-nek jogos érdeke fűződik a tagsági jogviszonyból eredő kötelezettségei teljesítésében, illetve jogosultságai érvényesítése érdekében személyes adatokat kezelni.

Ennek keretében a szerződéssel kapcsolatban szükséges a szövetségi tag ÉMSZ-szel kapcsolatot tartó munkavállalói, megbízottjai, vezető tisztségviselői személyes adatainak kezelése.

Ha részletesebb információt kér az ÉMSZ ezen jogos érdekéről és az érdekmérlegelés eredményéről, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az emsz@emsz.hu  e-mail cím útján.

 

Kik férnek hozzá az Ön személyes adataihoz?

Az Ön adataihoz az ÉMSZ-n belül az Elnökség tagjai, valamint a titkárság dolgozói férnek hozzá.

AZ ÉMSZ-n kívül a tagok és kapcsolattartóik személyes adatait harmadik felek számára a következő okok esetén továbbíthatjuk:

 • Egyes harmadik személyek részére: Az ÉMSZ támogatói, bankok és külső tanácsadók részére továbbíthatjuk az Önre vonatkozó személyes adatokat különösen a kifizetések adminisztrálásához és kifizetéshez, az Önnel és harmadik személlyel történő kommunikációhoz, és a hivatalos megkeresésekre és a jogi követelésekre történő válaszadás, illetve az ezeknek történő megfelelés céljából.
 • Szolgáltatók: AZ ÉMSZ, belső eljárásának támogatása érdekében, harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat használ. Az adott rendszer, illetve szolgáltatás céljából és az ÉMSZ, és a szolgáltató között létrejött megfelelő adatfeldolgozói szerződés alapján, az ilyen szolgáltatók számára hozzáférhetők lehetnek a személyes adatok. Így az Ön adatai a könyvelési szolgáltatásokat nyújtó Tudor Kft. (Cím: 1037 Budapest, Jablonka út 18.) valamint az IT hoszting szolgáltatást biztosító InfoCurator Kft. (Cím: 2040 Budaörs, Őzike utca hrsz. 9230) részére kerülhetnek átadásra.

 

Adattovábbítás külföldre

Nem továbbítunk külföldre adatot.

 

Meddig őrizzük meg a személyes adatokat?

A személyes adatokat az ÉMSZ, illetve a fentiek szerinti IT hoszting és könyvelési szolgáltatók tárolják, de csupán addig, ameddig arra kötelezettségeink teljesítése érdekében szükség van, és szigorúan csupán annyi ideig, ami szükséges azon cél eléréséhez, amely érdekében az adatokat rögzítettük. A személyes adatok nyilvántartásainkból törlésre, vagy megfelelő anonimizálásra kerülnek, ha azokra már nincs szükség. Ha Önnel tagsági viszony áll fenn, a személyes adatokat a tagsági viszony időtartama alatt, majd ezt követően a polgári jogi elévülés időtartamára (azaz 5 évig) megőrizzük. A szerződésekben, kommunikációban és az üzleti levelekben tárolt személyes adatokra jogszabályban meghatározott megőrzési követelmények vonatkoznak, amelyek a számviteli dokumentumokra irányadó legalább nyolc évig terjedő őrzési időt írnak elő. A személyes adatokhoz való hozzáférés ekkor azonban korlátozott lesz.

 

Milyen jogok illetik meg Önt?

A személyes adatok kezelésére, illetve felhasználásra vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét. Ön továbbá érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik:

 1. Hozzáférés joga: Önnek joga van megtudni, hogy rendelkezünk-e Önről személyes adatokkal vagy sem, és ha igen, akkor Ön felvilágosítást kérhet az Önre vonatkozó személyes adatokról. Többek között az olyan kérdésekre is kötelezettségünk válaszolni, hogy miért kezelünk valamely személyes adatot, hogy milyen adatokkal rendelkezünk, és hogy kinek adtunk hozzáférést az adatokhoz. Ez azonban nem egy abszolút jog, és más személyek érdekei korlátozhatják e hozzáférési jogokat.
 2. A helyesbítéshez való jog: Kérésre kötelezettségünk kijavítani a pontatlan személyes adatokat, vagy ki kell egészítenünk a hiányos személyes adatokat.
 3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Meghatározott esetekben az Ön kérésére a személyes adatokat kötelesek vagyunk törölni.
 4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Meghatározott esetekben az Ön kérésére a személyes adatok felhasználását kötelesek vagyunk korlátozni. Ilyenkor az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatjuk fel.
 5. Az adathordozhatósághoz való jog: Ön meghatározott feltételek esetén jogosult arra, hogy személyes adatait, melyekhez hozzáféréssel rendelkezünk, egy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában megkapja, és ezt követően Ön jogosult arra, hogy az ilyen adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ebben Önt meggátolnánk.
 6. A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy nem kezelhetjük tovább az Ön személyes adatait. Amennyiben Önt megilleti a tiltakozáshoz való jog, és ezen jog gyakorlása alapos, az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább a tiltakozást érintő célokból. E jog gyakorlása nem jár költségekkel. Ez a jog nem illeti meg Önt, amennyiben a személyes adatai kezelése szerződéskötést megelőző lépések megtétele, vagy már megkötött szerződés (így a velünk fennálló tagsági viszony) teljesítése érdekében szükséges.
 7. Panaszhoz való jog: Ön továbbá panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) előtt.

Kapcsolatfelvétel az ÉMSZ-szel:

Készségesen szolgáltatunk további információkat vagy válaszolunk a fenti jogok gyakorlására vonatkozó megkeresésére. Az ilyen kérése esetén „ADATVÉDELMI MEGKERESÉS” tárggyal e-mailt küldhet a következő címre: emsz@emsz.hu

Utoljára frissítve: 2019. május 23.